Hjem | Medlemskap | e-post
(C) 2012 Larvik Padleklubb | vevansvarlig Harald Beyer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012


Tid & Sted: Mandag 27. februar 2012 kl.18:00 på Sliperiet i Hammerdalen


Saksliste:

1. Stemmeberettigede

Det var 20 godkjente representanter.


2. Innkalling

Opplest og godkjent innkalling og saksliste


3. Velge dirigent, sekretær samt 2 repr. til å underskrive protokollen:

Ann-Kristin tok på seg dirigent-jobben, Tone Gro ble valgt til sekretær

Tor Inge Nevland og Anita Henriksen ble valgt til å underskrive protokollen.


4. Behandle idrettslagets årsmelding/ gruppeårsmeldinger.

Årsmelding gjennomgått og godkjent. Det var et ønske at både for- og etternavn tas med i årsberetninger.


5. Årsregnskap og budsjett

Regnskapet er godkjent av revisor Vibeke Boye og Tor Inge Nevland.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.


6. Behandle innkomne forslag og saker:

Det var to innkomne saker fra styret.

a. Lovendring ihht. NIFs lover:

Ny lov ble fastsatt av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på Idrettstinget (NIF) 5.-8. mai 2011. Nye lovnormer for idrettslag og idrettsråd ble vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011.

Vedtak:

Den fremlagte lovteksten godkjennes, men krav om at «Aspiranten må kunne svømme minst 200 m» strykes. Årsmøtet mener dette dekkes innenfor klubbens HMS-krav.


b. Avklare videre drift på Framnesodden. Styret gis fullmakt til å vurdere nye løsninger, som f.eks. samarbeid med Larvik Roklubb og Larvik Turistforening, samt event. flytting av virksomheten til andre lokasjoner, som Kilen.


7. Fastsette medlemskontingent.

Ingen endring.


8. Behandle terminliste.

  • Vi fortsetter med bassengtrening og tirsdagspadling.
  • 8. mai: Sesongåpning og dugnad. Utepadling på Framnesodden fra 8. mai.
  • Polo – følger i hovedsak forbundets terminliste i tillegg til faste treninger.
  • Elv – følger i hovedsak forbundets terminliste innenfor freestyle/slalåm.
  • HAV:
  • o Vi tar sikte på et fortsatt samarbeid med Sandefjord Kajakk. Endelig terminliste hav fastsettes når Sandefjord har satt opp sin “turnus”.
  • o 8. - 10. juni 2012 sommerleir Hvaler
  • o Det ble diskutert bassengpadling for havpadlere. Det var forslag om å bruke en søndag og en torsdag i mnd, men med påmelding. sende ut e-post og evt. sms til alle om dette.
  • Kurs:

26. – 27. mai grunnkurs elv for folk som har erfaring med padling (BØ)


Viser til klubbens nettside: larvikpadleklubb.no, padling.no og vaattkort.no


9. Budsjett

 Forslag til budsjett ble lest opp og godkjent:

Larvik Padleklubb

Reelt 2011

Budsjett i periode

BUDSJETT 2012

 

 

 

 

 

Offentlig tilskudd/refusjon

-40 927

-36 000

-37 000

Tilskudd Norges Idrettsforbund

-9 930

-10 000

-10 000

Tilskudd særforbund

0

-10 000

-3 700

Grasrotandelen

-1 553

-1 500

-1 600

Leieinntekt, hytte

0

-6 000

-3 000

Leieinntekt båt-utstyr

-8 000

-10 000

-12 000

Inntekt kursavgift

-30 150

-40 000

-30 000

Driftsrelatert innt Bugården

-13 570

-5 000

-5 000

Salg profelering artikler

-3 300

-2 000

-1 500

Medlemskontingent

-22 250

-26 000

-22 000

Annen driftsrelatert inntekt

-13 146

-5 000

-15 000

Sum driftsinntekter

-142 826

-151 500

-140 800

Nasjonale stevner

4 967

10 000

5 000

Leie Bugården

34 085

15 000

35 000

Varer for videresalg

0

1 100

 

SUM Varekostnad

39 052

26 100

40 000

Godtgjørelse trening-kurs

10 700

15 000

10 000

Annen kostnadsgodtgjørelse

0

5 000

10 000

SUM Lønnskostnad

10 700

20 000

20 000

Annen kostnad lokaler

207

1 000

10 000

Kjøp båter - utstyr

48 329

29 100

10 000

Rekvisita

170

3 000

3 000

Reparasjon og vedlikehold bygninger

2 915

7 500

6 000

Reparasjon og vedlikehold utstyr

1 499

7 500

3 000

Kontorrekvisita

1 660

5 000

3 000

Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende

449

1 000

500

Møte, kurs, oppdatering og lignende

5 434

10 000

6 000

Administrasjon

1 500

8 000

8 000

 

62 163

72 100

49 500

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

9 749

15 000

10 000

Reklamekostnad annonser

1 378

4 500

5 000

Gaver/premier,

600

4 000

1 500

Forsikringspremie

9 372

9 500

10 000

Bank og kortgebyr

403

400

500

 

21 502

33 400

27 000

SUM Andre driftskostnader

83 665

105 500

76 500

Sum driftsutgifter

133 417

151 600

136 500

SUM Driftsresultat

-9 409

100

-4 300

Annen renteinntekt

-54

-100

-6010. Valg

Følgende ble valgt til styre for 2011


Leder: Ann Kristin Aanstad (gjenvalg)
Nestleder: Jonny Haugen (ny)

Kasserer: Torleif Skjærvik (gjenvalg)

Sekretær/Styremedlem: Tone Gro Lolland (gjenvalg)

Styremedlem: Tomasz Marcin Jeznach (gjenvalg)

Styremedlem: Daniel Skovgaard (ny)

Styremedlem: Paul Kristiansen (ny)

Varamedlem: Øyvind Berge

Varamedlem: Eirik Aanstad Stensrud


Revisor: Vibeke Boye og Tor Inge Nevland (begge gjenvalgt)


Valgkomite 2012:

Leder: Styret får fullmakt til å finne en leder til valgkomiteen.

Medlem: Ørjan Skjærvik

Grim-Torkild Lolland

Vara: Bjarne W. Haugen11. Avslutning.


Ann-Kristin takket for god deltagelse.

Det ble servert brus, kaffe og kaker.

Larvik, den 27.3.2011


Tone Gro Lolland, ref.


Tor Inge Nevland Anita Henriksen

Deltagerliste Årsmøte 27. februar 2012


1

Anita Henriksen

2

Ann-Kristin Aanstad

3

Bjarne W. Haugen

4

Daniel Skovgaard

5

Eirik Aanstad Stensrud

6

Eirik Vinkenes

7

Grim-Torkild Lolland

8

Helge Pedersen

9

Jonny Haugen

10

Jostein Tvedten

11

Odd Næss Andersen

12

Paul Kristiansen

13

Tom D. Brodie

14

Tomasz Marcin Jeznach

15

Tone Gro Lolland

16

Tor Inge Nevland

17

Torgeir Lolland

18

Torleif Skjærvik

19

Ørjan Skjærvik

Gjest: Nytt medlem Torstein Ness